Projekt Erasmus- SPOTKANIE W RADIOWĘŹLE

36

Projekt Erasmus był podzielony na dwie części: dziennikarską i ekologiczną. Na części dziennikarskiej
uczyliśmy się pracy dziennikarza nie tylko prasowego ale też wykorzystującego współczesne media.
Te właśnie zajęcia stały się inspiracją do powstania radiowęzła szkolnego w LO Lesko! W radiowęźle
puszczamy muzykę i audycje, także te związane z tematami ekologicznymi.